فرصت های شغلی خانم ها آخرین بروز رسانی در تاریخ 1398/06/03

(رنگ قرمز، فرصت های تکمیل شده و رنگ آبی، فرصت های استثنایی میباشد)
کد شغل عنوان شغلی مدرک تحصیلی رشته ساعت کاری محدوده
11742 خیاط سیکل - 7 الی 19 خارج شهر
11727 کارشناس IT لیسانس کامپیوتر یا IT 7 الی 16/30 خارج شهر
11726 مهندس کامپیوتر لیسانس کامپیوتر 7 الی 16/30 خارج شهر
11733 منشی فوق دیپلم - 7/30 الی 15/30 خارج شهر
11730 پذیرش دیپلم - 11 الی 21 داخل شهر
11683 حسابدار فروش فوق دیپلم حسابداری 8 الی 17 خارج شهر
11681 حسابدار فروش فوق دیپلم - 8 الی 16 خارج شهر
11699 انباردارسیستمی دیپلم - 8/30 الی 16/30 خارج شهر
11694 اپراتور تولید سیکل - 7 الی 15 خارج شهر
11674 پذیرش هتل(رزروشن) فوق دیپلم ترجیحا گردشگری یا هتلداری 8 ساعت در روز توافقی داخل شهر
11662 حسابدار فوق دیپلم - 8 الی 17 خارج شهر
11676 حسابدار لیسانس حسابداری 8 الی 17 (اضافه کاری تا ساعت 12) داخل شهر
11660 اداری فوق دیپلم - 8 الی 16 خارج شهر
11651 کارشناس برنامه ریزی تولید لیسانس صنایع 8 الی 16 خارج شهر
11649 مونتاژکار سیکل - 8 الی 16 خارج شهر
11639 حسابدار لیسانس - 6 الی 14 خارج شهر
11620 کارشناس فروش اینترنتی لیسانس کامپیوتر یا IT 8 الی 17 داخل شهر
11619 پشتیبان فروش(CRM) دیپلم - 18 الی 23 داخل شهر
11617 فروشنده دیپلم - 9 الی 23 (یک روز در میان) داخل شهر
11606 کارشناس فروش تلفنی لیسانس - 6 الی 8 ساعت در روز داخل شهر
11595 خدمات سیکل - 8 ساعت صبح یا عصر(توافق می شود) خارج شهر
11593 کارشناس تولید لیسانس مهندسی شیمی یا مهندسی پلیمر 8 الی 17/30 (پنج شنبه ها تعطیل) خارج شهر
11592 اداری دیپلم - 7/30 الی 16/30 خارج شهر
11586 کارشناس فروش و بازرگانی لیسانس بازرگانی 8 الی 15/30 خارج شهر
11584 کارورز اداری لیسانس - 8 الی 14/30 داخل شهر
11583 کارشناس فروش دیپلم - 8 الی 17 خارج شهر
11582 اداری دیپلم - 8/20 الی 16/20 خارج شهر
11581 مدیر مالی لیسانس حسابداری 8/20 الی 16/20 خارج شهر
11580 خدمات دیپلم - 9 الی 14 و 17 الی 22 خارج شهر
11579 اداری_فروش لیسانس ترجیحا بازرگانی 8 الی 16 خارج شهر
11565 کارشناس برنامه ریزی تولید لیسانس صنایع 7 الی 17/30 خارج شهر
11564 کارشناس تضمین کیفیت لیسانس صنایع 7 الی 17/30 خارج شهر
11549 اپراتور تولید سیکل - 6الی 14 و 14 الی 22 چرخشی خارج شهر
11533 منشی اداری دیپلم - 7 الی 15 خارج شهر
11528 کارشناس بهداشت حرفه ای لیسانس بهداشت حرفه ای یک الی دو روز در هفته خارج شهر
11520 مدیر فروش لیسانس - 8 الی 16 خارج شهر
11516 منشی دیپلم - 9/30 الی 16/30 داخل شهر
11512 کارشناس تضمین کیفیت لیسانس صنایع 7 الی 15 خارج شهر
11507 منشی دیپلم - 7 الی 16 خارج شهر
11502 منشی حسابدار فوق دیپلم - 8 الی 16 خارج شهر
11500 اپراتور تولید سیکل - 8 الی 17 خارج شهر
11254 اپراتور تولید سیکل - 7 الی 15 خارج شهر
11486 کارشناس فروش لیسانس - 8 الی 17 خارج شهر
11483 خدمات سیکل - 8 الی 16 خارج شهر
11481 حسابدار لیسانس حسابداری 8 الی 16 خارج شهر
11474 اداری_کارگزینی فوق دیپلم - 7 الی 15 خارج شهر
11472 اداری_منابع انسانی فوق دیپلم - 8 الی 17 داخل شهر
11471 مدیر تولید لیسانس صنایع/مکانیک 7/30 الی 17 خارج شهر
11470 مدیر برنامه ریزی لیسانس صنایع/مکانیک 7/30 الی 17 خارج شهر
11469 کارشناس ارشد حسابداری لیسانس - 7/30 الی 17 خارج شهر
11468 حسابدار لیسانس حسابداری 7/30 الی 17 خارج شهر
11465 نیروی کنترل کیفیت خط تولید دیپلم - 7/30 الی 17/30 (اضافه کار تا ساعت 21) خارج شهر
11464 صندوقدار دیپلم - 20 الی 24/30 داخل شهر
11455 پذیرش دیپلم - 15 الی 22 داخل شهر
11451 منشی دیپلم - 7 الی 15 خارج شهر
11449 کارشناس آزمایشگاه لیسانس صنایع غذایی یا شیمی کاربردی /آلی/تجزیه 8 الی 16(پنج شنبه ها تا ساعت 13) داخل شهر
11448 اداری دیپلم - 8 الی 16 خارج شهر
11447 اداری مالی فوق دیپلم حسابداری 8 الی 16 خارج شهر
11446 کارشناس تضمین کیفیت لیسانس صنایع 7 الی 16 خارج شهر
11444 کارشناس فروش دیپلم - 8 الی 16/30 خارج شهر
11441 کارشناس آزمایشگاه لیسانس شیمی محض یاکاربردی -مهندسی صنایع شیمیایی 7/30 الی 16/30 خارج شهر
11428 اپراتور تولید سیکل - 6/30 الی 16 خارج شهر
11431 کارشناس کنترل کیفیت لیسانس میکروبیولوژی 7/45 الی 15/30 خارج شهر
11424 حسابدار فوق دیپلم حسابداری 8 الی 16 خارج شهر
11412 اپراتورتولید سیکل - 7/30 الی 17/10 خارج شهر
11406 کارشناس کنترل کیفیت لیسانس صنایع 7/30 الی 17/30 خارج شهر
11401 اپراتور تولید جهت بسته بندی دیپلم - 3شیفت چرخشی 8 ساعته خارج شهر
11400 مدیر داخلی لیسانس - 8 ساعت در روز داخل شهر
11373 اداری دیپلم - 8 الی 16 داخل شهر
11395 اپراتور تولید زیر سیکل - 8 الی 20 خارج شهر
11496 کارشناس کنترل کیفیت لیسانس شیمی یا صنایع 3شیفت چرخشی 8 ساعته خارج شهر
11383 کارشناس فروش فوق دیپلم - 8 الی 16 خارج شهر
11381 مدیر بازرگانی لیسانس شیمی یا مدیریت بازرگانی 8/30 الی 17 داخل شهر
11368 حسابدار لیسانس حسابداری 8 الی 16 خارج شهر
11362 کارشناس بازرگانی لیسانس - 7 الی 15 خارج شهر
11354 خدمات سیکل - 6 الی 14 خارج شهر
11360 اپراتور تولید لیسانس - 12 ساعت چرخشی خارج شهر
11351 حسابدار فوق دیپلم - 8/30 الی 16 خارج شهر
11327 منشی دیپلم - 8 الی 16 خارج شهر
11308 مدیر بازرگانی لیسانس بازرگانی 8 الی 17 (پنج شنبه ها تا ساعت12) خارج شهر
11293 کارشناس برنامه ریزی تولید لیسانس صنایع 7 الی 15 خارج شهر
11291 کارمند منابع انسانی فوق دیپلم - 7 الی 15 خارج شهر
11280 حسابدار پاره وقت لیسانس حسابداری توافقی(شیفت صبح) خارج شهر
11240 اداری لیسانس - 9 الی 17 داخل شهر
11235 کارشناس کنترل کیفیت لیسانس صنایع 7/30 الی 17/10 خارج شهر
11229 مسئول غرفه بازیافت شهری لیسانس - 8 الی 13 و 16 الی 19 داخل شهر
11233 تاسیسات سیکل - 8 الی 16(احتمال چرخشی شدن وجود دارد) خارج شهر
11225 اپراتور دستگاه دیپلم - 7/30 الی 16/30(پنج شنبه ها تعطیل) خارج شهر
11217 فروشنده دیپلم - 9 الی 13/30 و 16 الی 22 داخل شهر
11220 انباردار سیستمی دیپلم - 7 الی 14/30 (تا ساعت 19 اضافه کار دارد) خارج شهر
11215 اپراتورتولید دیپلم - 7 الی 15 خارج شهر
11195 طراح دیپلم - 9 الی 14 و 17 الی 20 داخل شهر
11193 صندوقدار دیپلم - 17 الی 23 داخل شهر
11173 حسابدار لیسانس حسابداری 7 الی 16 داخل شهر
11164 فروشنده دیپلم - 9 الی 16 و 16 الی 23 چرخشی داخل شهر
11161 خدمات سیکل - 8 ساعت در روز خارج شهر
11159 نیروی بازرگانی دیپلم - 8 ساعت در روز خارج شهر
11149 حسابدار لیسانس - 8 الی 16 خارج شهر
11146 منشی حسابدار لیسانس - 8 الی 17(پنج شنبه ها تعطیل) خارج شهر
11143 حسابدار بازرگانی لیسانس حسابداری 8 الی 17 خارج شهر
11130 کارشناس برنامه ریزی تولید لیسانس صنایع 8 الی 16/30(پنج شنبه ها تا ساعت 14) خارج شهر
11122 نیروی اطلاعات و روابط عمومی فوق دیپلم - 17 الی 24 خارج شهر
11095 فوشنده تلفنی دیپلم - 8 الی 16 خارج شهر
11094 فروشنده حضوری(ویزیتور) دیپلم - 8 الی 16 خارج شهر
11107 حسابدار لیسانس حسابداری 8الی13 داخل شهر
11083 کارشناس فروش لیسانس - 8 الی 19 خارج شهر
11063 منشی دیپلم - 9/30 الی 14/30 داخل شهر
11062 منشی اداری لیسانس - 8 الی 16 خارج شهر
11061 حسابدار صنعتی لیسانس حسابداری 8 الی 16 خارج شهر
11058 کارشناس آزمایشگاه لیسانس - 7/30 الی 17/10 خارج شهر