فرصت های شغلی خانم ها آخرین بروز رسانی در تاریخ 1397/09/21

(رنگ قرمز، فرصت های تکمیل شده و رنگ آبی، فرصت های استثنایی میباشد)
کد شغل عنوان شغلی مدرک تحصیلی رشته ساعت کاری محدوده
10658 اپراتور تولید زیر سیکل - 12 ساعت هفتگی چرخشی(6/30 الی 6/30) خارج شهر
10657 مدیر فروش سایت و پشتیبان اینترنتی دیپلم ترجیحا مدرک مرتبط 8 الی 16 داخل شهر
10656 منشی حسابدار(شیفت عصر) دیپلم - 14/30 الی 18 داخل شهر
10655 حسابدار فوق دیپلم - 8 الی 14 خارج شهر
10654 منشی دیپلم - 8 الی 13 و 16 الی20(پنج شنبه عصر تعطیل) داخل شهر
10634 حسابدار لیسانس حسابداری 8 الی 15 خارج شهر
10624 حسابدار لیسانس حسابداری 8 الی 18 خارج شهر
10625 حسابدار دیپلم - 8 الی 16 داخل شهر
10623 کارشناس کنترل کیفیت لیسانس مکانیک/صنایع 7 الی 17/30(پنج شنبه ها تعطیل) خارج شهر
10622 کارشناس تضمین کیفیت لیسانس صنایع 7 الی 17/30(پنج شنبه ها تعطیل) خارج شهر
10628 کمک حسابدار لیسانس حسابداری 7/30 الی 14/30 داخل شهر
10621 کارشناس برنامه ریزی تولید لیسانس صنایع 7 الی 17/30(پنج شنبه ها تعطیل) خارج شهر
10617 کارشناس آزمایشگاه لیسانس شیمی 7/30 الی 17/10 خارج شهر
10612 فروشنده شیفت عصر سیکل - 16 الی 22/30 داخل شهر
10606 حسابدار فوق دیپلم - 10 الی 18 داخل شهر
10597 کارمند صدور بیمه لیسانس حسابدار/مدیریت/آمار/کامپیوتر/اقتصاد/بیمه 8 الی 16/30 داخل شهر
10588 حسابدار دیپلم - 7 الی 15 خارج شهر
10587 نیروی ساده سیکل - 10 الی 13/30 و 17 الی 23 داخل شهر
10586 نیروی روابط عمومی دیپلم - 16 الی 22 داخل شهر
10584 منشی اداری دیپلم - 7 الی 17/30 ( 5شنبه ها تعطیل می باشد) خارج شهر
10578 حسابدار فوق دیپلم حسابداری 7 الی 15 خارج شهر
10549 اپراتور تولید سیکل - 3شیفت چرخشی 8 ساعته خارج شهر
10547 صندوقدار دیپلم - 7 الی 15/30 خارج شهر
10539 اداری دیپلم - 8 الی 17 خارج شهر
10530 نیروی تحقیقات لیسانس - 8 الی 13 داخل شهر
10527 خدمات سیکل - 8 الی 17 داخل شهر
10521 حسابدار لیسانس - 8 الی 16 خارج شهر
10519 اداری لیسانس - 8 الی 17 خارج شهر
10499 آشپز و خدمات زیر سیکل - 8 الی 17 (پنج شنبه ها تا ساعت15/30) خارج شهر
10496 مهندس صنایع لیسانس صنایع 8 الی 16 خارج شهر
10479 سالن کار زیر سیکل - 15 الی 1 شب داخل شهر
10477 صندوقدار دیپلم - 12 الی 17 و 19 الی 24 داخل شهر
10473 خدمات زیر سیکل - 8 الی 16 خارج شهر
10472 صندوقدار دیپلم - 12 الی 24 خارج شهر
10456 اپراتور تولید سیکل - 7 الی 15/30 داخل شهر
10435 منشی لیسانس - 8 الی 13 و 16 الی 21 داخل شهر
10433 منشی اداری دیپلم - 8/30 الی 16/30 خارج شهر
10431 نیروی کنترل کیفیت دیپلم - 6 الی 14 و 14 الی 22 هفتگی چرخشی خارج شهر
10430 اپراتور تولید دیپلم - 6 الی 14 و 14 الی 22 هفتگی چرخشی خارج شهر
10428 اداری فوق دیپلم - 8 الی 17 خارج شهر
10425 حسابدار فوق دیپلم - 10 الی 17 داخل شهر
10424 اداری دیپلم - 7/30 الی 15 None
10415 اداری_مالی فوق دیپلم - 8 الی 16 خارج شهر
10405 کارشناس برنامه ریزی تولید لیسانس صنایع 8 الی 16 خارج شهر
10399 کارشناس آزمایشگاه لیسانس شیمی 8 الی 17 (پنج شنبه ها تا ساعت12) خارج شهر
10398 اپراتور تولید سیکل - 8 الی 16/30 خارج شهر
10390 کارشناس فروش تلفنی لیسانس ترجیحا بازرگانی / بازاریابی 7 ساعت در روز(خانم ها صبح و آقایان عصر) داخل شهر
10388 مدیر فروش لیسانس - 8/30 الی 16/30 خارج شهر
10385 کارشناس فروش و بازرگانی لیسانس - 8/30 الی 16/30 خارج شهر
10384 حسابدار لیسانس حسابداری 8/30 الی 16/30 خارج شهر
10380 طراح لیسانس معماری 8 الی 17 داخل شهر
10376 مترجم زبان انگلیسی دیپلم - توافقی خارج شهر
10370 منشی حسابدار لیسانس حسابداری 9 الی 17 خارج شهر
10330 منشی لیسانس - 8 الی 16 خارج شهر
10357 حسابدار دیپلم - 8 الی 17 خارج شهر
10356 فروشنده دیپلم - 9 الی 13 و 16/30 الی 22 خارج شهر
10349 حسابدار لیسانس - 7/30 الی 16 خارج شهر
10339 حسابدار لیسانس - 8 الی 16 خارج شهر
10344 خدمات زیر سیکل - 7 الی 16 خارج شهر
10333 مدیر فروش لیسانس - 8 الی 17 خارج شهر
10325 منشی/خدمات دیپلم - 8 الی 17 خارج شهر
10312 حسابدار دیپلم - 8 الی 16 خارج شهر
10311 صندوقدار دیپلم - 7/30 الی 16/30 یا 17 الی 24 (شیفت ثابت) داخل شهر
10309 مالی_اداری لیسانس ترجیحا حسابداری 8 الی 15/30 خارج شهر
10307 کارشناس کنترل کیفیت لیسانس شیمی 7 الی 16 خارج شهر
10300 فروشنده شیفت عصر زیر سیکل - 16 الی 22 داخل شهر
10292 کارشناس بهداشت حرفه ای لیسانس بهداشت حرفه ای 2 روز در هفته خارج شهر
10299 آشپز و خدمات زیر سیکل - 9 الی 17 خارج شهر
10290 منشی حسابدار دیپلم - 9 الی 12/30 و 18 الی 21 داخل شهر
10282 فروشنده دیپلم - 11 الی 23 خارج شهر
10285 حسابدار لیسانس حسابداری 7/30 الی 15 داخل شهر
10284 مهندس شیمی لیسانس شیمی 8 الی 16 خارج شهر
10283 اداری_فروش دیپلم - 7/30 الی 17 خارج شهر
10273 حسابدار لیسانس حسابداری 8 الی 17 خارج شهر
10275 اپراتور تولید دیپلم - 8 الی 17 خارج شهر
10274 کمک حسابدار دیپلم - 8 الی 17 خارج شهر
10265 اپراتور تولید زیر سیکل - 7الی 16 خارج شهر
10259 اپراتور تولید دیپلم - 7 الی 16/30 خارج شهر
10255 اپراتور تولید سیکل - 8 الی 18 خارج شهر
10254 بهیار/کمک پرستار دیپلم بهیاری 6 الی 12 ساعت چرخشی داخل شهر
10255 اپراتور تولید سیکل - 8 الی 18 خارج شهر
10251 حسابدار فوق دیپلم - 8 الی 16 داخل شهر
10248 اپراتور تولید زیر سیکل - 8 الی 16 خارج شهر
10243 خشک شوی ماهر زیر سیکل - 9 الی 13 و 17 الی 21 داخل شهر
10238 نقشه کش صنعتی پاره وقت دیپلم - توافقی خارج شهر
10216 حسابدار لیسانس حسابداری 8 الی 17 خارج شهر
10209 حسابدار دیپلم - 8الی 18 خارج شهر
10198 مدیر نت لیسانس مکانیک 7 الی 16 خارج شهر
10184 کارشناس بهداشت حرفه ای فوق دیپلم بهداشت حرفه ای 7 الی 16 خارج شهر
10163 کارشناس بازرگانی لیسانس مدیریت 8 الی 16 خارج شهر
10151 حسابدار لیسانس حسابداری 7 الی 14/30 داخل شهر
10147 حسابدار دیپلم - 9 الی 14 داخل شهر
10113 فروشنده دیپلم - 7/30 الی 16/30 و 17 الی 24 چرخشی داخل شهر
10110 نیروی اطلاعات و روابط عمومی دیپلم - 7/30 الی 16/30 و 17 الی 24 چرخشی داخل شهر
10109 منشی - حسابدار فوق دیپلم - 8الی17 خارج شهر
10107 اداری فوق دیپلم - 8الی16 خارج شهر
10095 نیروی بازرگانی دیپلم - 8 الی 16 خارج شهر
- خدمات زیر سیکل - 7/30 الی 16/30 و 174 الی 24 هفتگی چرخشی داخل شهر
10081 کارشناس فنی و مهندسی لیسانس مکانیک 7 الی 174/30 خارج شهر
10077 حسابدار لیسانس حسابداری 8 الی 16/30 خارج شهر
10053 مهندس شیمی لیسانس شیمی 7 الی 16 خارج شهر
10049 اداری_مالی لیسانس - 8 الی 16 خارج شهر
10061 برنامه ریزی تولید لیسانس صنایع 7الی 17:30 خارج شهر
10027 کارمند دفتری دیپلم - 8الی 16 خارج شهر
10025 کارشناس برنامه ریزی و تولید لیسانس صنایع 7الی 17:30 خارج شهر
9957 مترجم زبان انگلیسی لیسانس ترجیحا زبان 8 الی 15/30 خارج شهر
9943 کارشناس تضمین کیفیت لیسانس صنایع 8 الی 17 خارج شهر
9662 مدیر مالی لیسانس حسابداری 8 الی 17 خارج شهر

آخرین بروز رسانی در تاریخ 1397/09/21