فرصت های شغلی خانم ها آخرین بروز رسانی در تاریخ 1397/02/01

(رنگ قرمز، فرصت های تکمیل شده و رنگ آبی، فرصت های استثنایی میباشد)
کد شغل عنوان شغلی مدرک تحصیلی رشته ساعت کاری محدوده
9376 اپراتور تولید دیپلم - 3 شیفت 8 ساعته چرخشی خارج شهر
9380 کارشناس آزمایشگاه لیسانس شیمی/زیست/میکروبیولوژی 3 شیفت 8 ساعته چرخشی خارج شهر
9424 اپراتور خط لیسانس - 3 شیفت 8 ساعته چرخشی خارج شهر
9436 حسابدار لیسانس حسابداری 7 الی 14/30 داخل شهر
9435 سرپرست تولید لیسانس صنایع غذایی/شیمی/ میکروبیولوژی 7 الی 16 خارج شهر
9378 سرپرست خط تولید لیسانس صنایع/مکانیک/نساجی/شیمی/مدیریت 3 شیفت 8 ساعته چرخشی خارج شهر
9450 برنامه نویس لیسانس کامپیوتر 7 الی 16 خارج شهر
9455 اداری_کارگزینی فوق دیپلم - 7 الی 15 خارج شهر
9469 حسابدار صنعتی لیسانس حسابداری 8 الی 16 خارج شهر
9468 فروشنده سیکل - 8 الی 15 و 18 الی 22 داخل شهر
9490 مسئول دفتر دیپلم - 7 الی 15 خارج شهر
9484 مسئول دفتر لیسانس - 7 الی 16 خارج شهر
9489 اپراتور تولید سیکل - 8 الی 16 خارج شهر
9494 حسابدار فوق دیپلم حسابداری 8/30 الی 16 داخل شهر
9476 منشی(فاکتورزن) دیپلم - 7/30 الی 15/30 خارج شهر
9500 حسابدار فوق دیپلم حسابداری 8 الی 17 خارج شهر
9472 اپراتور تولید زیر سیکل - 6 الی 14 خارج شهر
9477 کارشناس بهداشت حرفه ای لیسانس بهداشت حرفه ای دو روز در هفته خارج شهر
9521 صندوقدار دیپلم - 8 الی 16 داخل شهر
9515 خدمات زیر سیکل - 7 الی 15 خارج شهر
9520 کارشناس آزمایشگاه لیسانس میکروبیولوژی 8 الی 15:30 خارج شهر
9527 منشی دیپلم - 7 الی 18 خارج شهر
9514 اپراتور تولید دیپلم - 6 الی 14 خارج شهر
9512 حسابدار لیسانس حسابداری 8 الی 17 خارج شهر
9536 کارمند اداری لیسانس - 8 الی 17 خارج شهر
9531 نیروی رستوران دیپلم - 8 الی 16 و 16 الی 22 چرخشی داخل شهر
9535 اپراتور تولید دیپلم - 6 الی 14 و 14 الی 22 خارج شهر
9570 کارشناس کنترل کیفیت لیسانس صنایع/مدیریت صنعتی/شیمی 7/30 الی 17/10 خارج شهر
9566 دستیار دندانپزشک دیپلم - 8 الی 15 و 15 الی 22 چرخشی داخل شهر
9558 مسئول دفتر دیپلم - 8 الی 16 خارج شهر
9554 حسابدار دیپلم - 8 الی 17 داخل شهر
9578 منشی دیپلم - 8 الی 14 داخل شهر
9579 بازاریاب تلفنی دیپلم - توافقی داخل شهر
9574 نیروی اطلاعات و روابط عمومی دیپلم - 7:30 الی 16:30 و 17 الی 24 داخل شهر
9587 اداری لیسانس - 8 الی 16 خارج شهر
9588 منشی اداری لیسانس - 8 الی 16 خارج شهر
9589 نیروی بسته بندی دیپلم - 8 الی 16 خارج شهر
9590 بازاریاب دیپلم - توافقی داخل شهر
9598 حسابدار دیپلم - 7 الی 15 خارج شهر
9572 سالن کار سیکل - 15 الی 23 داخل شهر
9455 منشی لیسانس ترجیحا حسابداری یا کامپیوتر 8 الی 14 داخل شهر
9568 کانتر دار سیکل - 18:30 الی 24 داخل شهر
9581 حسابدار لیسانس - 8 الی 16:30 خارج شهر
9597 بازاریاب حرفه ای دیپلم - توافقی خارج شهر
9576 خدمات زیر سیکل - 7:30 الی 16:30 و 17 الی 24 داخل شهر
9602 کارشناس بازرگانی داخلی لیسانس مدیریت بازرگانی 7 الی 15 خارج شهر
9610 حسابدار لیسانس حسابداری 8 الی 16 خارج شهر
9612 حسابدار لیسانس حسابداری 7 الی 16 خارج شهر
9567 نیروی روابط عمومی دیپلم - 8 الی 15 و 15 الی 22 چرخشی داخل شهر
9613 کارمند اداری فوق دیپلم - 8 الی 17 خارج شهر
9616 فروشنده محصولات دیجیتالی فوق دیپلم - 8 الی 14 و 16:30 الی 21 داخل شهر
9609 کارشناس بهداشت حرفه ای لیسانس بهداشت حرفه ای 7 الی 15 خارج شهر
9617 کمک حسابدار فوق دیپلم حسابداری یا کامپیوتر 8 الی 14 داخل شهر
9592 کارشناس آزمایشگاه لیسانس شیمی - صنایع غذایی - میکروبیولوژی 8:30 الی 17 خارج شهر
9614 منشی دیپلم - 8 الی 17 خارج شهر
9565 منشی دیپلم - 8 الی 15 و 15 الی 22 چرخشی داخل شهر
9601 خدمات سیکل - 7 الی 16 خارج شهر
9639 منشی دیپلم - 8 الی 12 و 16 الی 20 داخل شهر
9619 مدیر مالی لیسانس - 8 الی 17 داخل شهر
9641 اپراتور شهربازی دیپلم - 8 الی 16 خارج شهر
9631 اپراتور تولید دیپلم - 7 الی 19 خارج شهر
9660 کارمند اداری دیپلم - 8 الی 19 خارج شهر
9672 اپراتور فروش دیپلم - 7 الی 19 داخل شهر
9674 منشی دیپلم - 8:30 الی 16:30 خارج شهر
9676 منشی اداری و بازاریاب دیپلم - 8 الی 14 داخل شهر
9684 منشی حسابدار دیپلم - 9 الی 17 داخل شهر
9662 مدیر مالی لیسانس حسابداری 8 الی 17 خارج شهر
9659 بازاریاب تلفنی دیپلم - 8 الی 17 خارج شهر
9661 مهندس IT لیسانس کامپیوتر یا IT 8 الی 17 خارج شهر
9670 اپراتور تولید سیکل - 8 الی 16 خارج شهر
9698 کارشناس کنترل کیفیت و آزمایشگاه لیسانس مهندسی شیمی 8 الی 17 خارج شهر
9686 فروشنده دیپلم - 10 الی 18 یا 14 الی 22:30 خارج شهر
9709 مسئول خدمات زیر سیکل - 7 الی 15 یا 10 الی 18 داخل شهر
9733 کارشناس فروش لیسانس - 8 الی 17 خارج شهر
9681 فروشنده دیپلم - 7 الی 19 داخل شهر
9735 حسابدار فوق دیپلم - 8 الی 18 داخل شهر
9734 کارمند اداری دیپلم - 8 الی 16 خارج شهر
9732 آشپز زیر سیکل - 7 الی 15 داخل شهر
9704 صندوقدار حسابدار دیپلم - 6 الی 18 خارج شهر
9703 صندوقدار دیپلم - 6 الی 18 یا 18 الی 6 خارج شهر
9728 اپراتور تولید سیکل - 7 الی 16 خارج شهر
9750 کارشناس فروش فوق دیپلم - 8 الی 16:30 خارج شهر
9744 حسابدار لیسانس - 8 الی 14 داخل شهر
9731 حسابدار لیسانس - 7 الی 19 داخل شهر
9738 حسابدار دیپلم - 10 الی 13 و 18 الی 21 داخل شهر
9745 منشی حسابدار فوق دیپلم - 9 الی 18 داخل شهر
9748 کارمند اداری لیسانس - 8 الی 16:30 خارج شهر
9749 کارمند اداری فوق دیپلم - 8 الی 16:30 خارج شهر
9752 کارمند اداری دیپلم - 7 صبح تا پایان کار روزانه داخل شهر
9730 اپراتور تولید سیکل - 7 الی 19 داخل شهر
9819 اداری حسابدار فوق دیپلم - 7 الی 16/30 خارج شهر
9739 کارشناس بازرگانی لیسانس - 8 الی 16 خارج شهر
9740 مسئول دفتر مدیر عامل لیسانس - 8 الی 16 خارج شهر
9729 اپراتور تولید دیپلم - 7 الی 17 خارج شهر
9741 بازاریاب تلفنی دیپلم - 8 الی 16 خارج شهر
9742 منشی اداری دیپلم - 8 الی 16 خارج شهر
9762 کارشناس خرید تلفنی لیسانس مدیریت بازرگانی 8 الی 16 خارج شهر
9767 کارمند اداری لیسانس - 9 الی 13 و 16 الی 21:30 داخل شهر
9775 کارمند اداری دیپلم - 8 الی 16 - 5شنبه ها تا ساعت 12 خارج شهر
9778 کارشناس بهداشت حرفه ای لیسانس بهداشت حرفه ای 7 الی 15 خارج شهر
9707 کارمند اداری دیپلم - 7:30 الی 15 داخل شهر
9797 صندوقدار دیپلم - 9/30 الی 14 و 17 الی 23چرخشی داخل شهر
9763 حسابدار صنعتی لیسانس حسابداری 8 الی 16 خارج شهر
9785 مهندس صنایع لیسانس صنایع 8 الی 16 خارج شهر
9800 اپراتور خط تولید لیسانس مکانیک/ فیزیک 7/30 الی 16 خارج شهر
9802 منشی تلفنی دیپلم - 8/30 الی 12/30 و 16/30 الی 20/30 داخل شهر
9811 کمک حسابدار فوق دیپلم - 8 الی 16 خارج شهر
9806 کمک حسابدار دیپلم - 8 الی 17 خارج شهر
9818 منشی فوق دیپلم - 8/30 الی 17 خارج شهر
9817 منشی تلفنی دیپلم - 8/30 الی 14 داخل شهر