فرصت های شغلی خانم ها آخرین بروز رسانی در تاریخ 1397/05/29

(رنگ قرمز، فرصت های تکمیل شده و رنگ آبی، فرصت های استثنایی میباشد)
کد شغل عنوان شغلی مدرک تحصیلی رشته ساعت کاری محدوده
10307 کارشناس کنترل کیفیت لیسانس شیمی یا میکروبیولوژی 7 الی 16 خارج شهر
10300 فروشنده شیفت عصر زیر سیکل - 16 الی 22 داخل شهر
10292 کارشناس بهداشت حرفه ای لیسانس بهداشت حرفه ای 2 روز در هفته خارج شهر
10299 آشپز و خدمات زیر سیکل - 9 الی 17 خارج شهر
10290 منشی حسابدار دیپلم - 9 الی 12/30 و 18 الی 21 داخل شهر
10282 فروشنده دیپلم - 11 الی 23 خارج شهر
10285 حسابدار لیسانس حسابداری 7/30 الی 15 داخل شهر
10284 مهندس شیمی لیسانس شیمی 8 الی 16 خارج شهر
10283 اداری_فروش دیپلم - 7/30 الی 17 خارج شهر
10273 حسابدار لیسانس حسابداری 8 الی 17 خارج شهر
10275 اپراتور تولید دیپلم - 8 الی 17 خارج شهر
10274 کمک حسابدار دیپلم - 8 الی 17 خارج شهر
10265 اپراتور تولید زیر سیکل - 7الی 16 خارج شهر
10259 اپراتور تولید دیپلم - 7 الی 16/30 خارج شهر
10255 اپراتور تولید سیکل - 8 الی 18 خارج شهر
10254 بهیار/کمک پرستار دیپلم بهیاری 6 الی 12 ساعت چرخشی داخل شهر
10255 اپراتور تولید سیکل - 8 الی 18 خارج شهر
10251 حسابدار فوق دیپلم - 8 الی 16 داخل شهر
10248 اپراتور تولید زیر سیکل - 8 الی 16 خارج شهر
10243 خشک شوی ماهر زیر سیکل - 9 الی 13 و 17 الی 21 داخل شهر
10238 نقشه کش صنعتی پاره وقت دیپلم - توافقی خارج شهر
10225 اپراتور تولید زیر سیکل - 7 الی 19 خارج شهر
10216 حسابدار لیسانس حسابداری 8 الی 17 خارج شهر
10209 حسابدار دیپلم - 8الی 18 خارج شهر
10198 مدیر نت لیسانس مکانیک 7 الی 16 خارج شهر
10184 کارشناس بهداشت حرفه ای فوق دیپلم بهداشت حرفه ای 7 الی 16 خارج شهر
10168 کارگر ساده سیکل - سه شیفت چرخشی خارج شهر
10163 کارشناس بازرگانی لیسانس مدیریت 8 الی 16 خارج شهر
10151 حسابدار لیسانس حسابداری 7 الی 14/30 داخل شهر
10147 حسابدار دیپلم - 9 الی 14 داخل شهر
10113 فروشنده دیپلم - 7/30 الی 16/30 و 17 الی 24 چرخشی داخل شهر
10110 نیروی اطلاعات و روابط عمومی دیپلم - 7/30 الی 16/30 و 17 الی 24 چرخشی داخل شهر
10115 حسابدار فوق دیپلم حسابداری 9 الی 18 داخل شهر
10109 منشی - حسابدار فوق دیپلم - 8الی17 خارج شهر
10107 اداری فوق دیپلم - 8الی16 خارج شهر
10095 نیروی بازرگانی دیپلم - 8 الی 16 خارج شهر
- خدمات زیر سیکل - 7/30 الی 16/30 و 174 الی 24 هفتگی چرخشی داخل شهر
10081 کارشناس فنی و مهندسی لیسانس مکانیک 7 الی 174/30 خارج شهر
10078 حسابدار لیسانس - 8 الی 17 خارج شهر
10077 حسابدار لیسانس حسابداری 8 الی 16/30 خارج شهر
10053 مهندس شیمی لیسانس شیمی 7 الی 16 خارج شهر
10049 اداری_مالی لیسانس - 8 الی 16 خارج شهر
10061 برنامه ریزی تولید لیسانس صنایع 7الی 17:30 خارج شهر
10057 کارمند دفتری دیپلم - 8الی17 خارج شهر
10027 کارمند دفتری دیپلم - 8الی 16 خارج شهر
10025 کارشناس برنامه ریزی و تولید لیسانس صنایع 7الی 17:30 خارج شهر
10017 کارشناس بازرگانی لیسانس مدیریت بازرگانی 8الی16 خارج شهر
10010 منشی حسابدار فوق دیپلم - 7 الی 16/30 خارج شهر
10003 اداری دیپلم - 9 الی 13/30 و 17 الی 21/30 داخل شهر
10006 منشی دیپلم - 9 الی 17 داخل شهر
10005 کمک حسابدار دیپلم - 9 الی 17 داخل شهر
10009 مهندس عمران لیسانس عمران 8 الی 17 خارج شهر
10000 منشی بازاریاب تلفنی دیپلم - 8 الی 19 داخل شهر
9995 کارشناس کنترل کیفیت دیپلم - 3شیفت چرخشی خارج شهر
9994 کارگر ساده -بسته بندی دیپلم - 3شیفت چرخشی خارج شهر
9975 کارگر ساده دیپلم - 6الی14 و 14 الی 22 خارج شهر
9973 اپراتور تولید آشنا به تزریق سیکل - 2 شیفت کاری خارج شهر
9987 کارگر ساده دیپلم - 7الی 15 و 15 الی 23 هفتگی چرخشی خارج شهر
9989 حسابدار فوق دیپلم - 8الی17 خارج شهر
9978 نیروی اداری فوق دیپلم - 8 الی 16 خارج شهر
9971 کارشناس آزمایشگاه لیسانس شیمی/میکروبیولوژی/خاک شناسی 8الی 17 خارج شهر
9970 کارگر ساده دیپلم - 8الی17 خارج شهر
9968 کارگر ساده دیپلم - 7:30الی17:30 خارج شهر
9966 حسابدار لیسانس - 8 الی 16 خارج شهر
9965 اداری لیسانس - 8 الی 17 خارج شهر
9964 کارشناس کنترل کیفیت لیسانس - 6 الی 14 و 14 الی 22 چرخشی خارج شهر
9957 مدیر مالی لیسانس ترجیحا مرتبط باشد توافقی خارج شهر
9961 کارشناس آزمایشگاه لیسانس نساجی 7:30الی 16 خارج شهر
9958 اپراتور تولید زیر سیکل - 7 الی 17 خارج شهر
9942 منشی دیپلم - 8 الی 16 داخل شهر
9944 منشی دیپلم - 8 الی 13 و 16/30 الی 20 داخل شهر
9957 مترجم زبان انگلیسی لیسانس ترجیحا زبان 8 الی 15/30 خارج شهر
9943 کارشناس تضمین کیفیت لیسانس صنایع 8 الی 17 خارج شهر
9941 اپراتور تولید زیر سیکل - 9 الی 18 خارج شهر
9929 خدمات زیر سیکل - 8 الی 13 و 14 الی 19 داخل شهر
9928 مربی زبان انگلیسی لیسانس - توافقی داخل شهر
9927 معلم دبستان لیسانس علوم تربیتی /مدیریت آموزشی 7/30 الی 13/30 داخل شهر
9926 اداری لیسانس - 8 الی 13 و 14 الی 19 (توافقی) داخل شهر
9925 حسابدار لیسانس حسابداری 6/30 الی 18/30 داخل شهر
9924 حسابدار لیسانس حسابداری 8 الی 15 خارج شهر
9914 مسئول روابط عمومی لیسانس ترجیحا مرتبط(روابط عمومی) 9 الی 17 داخل شهر
9916 حسابدار لیسانس - 8 الی 15/30 خارج شهر
- اپراتور تولید زیر سیکل - 8 الی 19 خارج شهر
9909 اپراتور تولید زیر سیکل - 8الی 16 (احتمالا شیفت عصر هم دارند) خارج شهر
9800 کارشناس کنترل کیفیت لیسانس صنایع/مدیریت صنعتی 7 الی 16 خارج شهر
9903 کارشناس تضمین کیفیت لیسانس صنایع 7 الی 17/30 خارج شهر
9904 اداری فوق دیپلم - 8 الی 16/30 خارج شهر
9901 حسابدار فوق دیپلم فرقی نمیکند ،تجربه کاری مهم است 8/30 الی 16/30 خارج شهر
9898 چیدمان دیپلم - 7/30 الی 16 خارج شهر
9887 نیروی اداری و منابع انسانی لیسانس - 7 الی 16 خارج شهر
9886 اپراتور تولید سیکل - 8 الی 16 خارج شهر
9885 کارشناس کنترل کیفیت لیسانس صنایع/شیمی 7/30 الی 17/10 خارج شهر
9879 کارشناس فروش دیپلم - 8 الی 17 خارج شهر
9875 چرخ کار ماهر و نیمه ماهر زیر سیکل - 8 ساعت در روز داخل شهر
9869 اپراتور تولید زیر سیکل - 8/30 الی 17/30 خارج شهر
9862 تزریقات دیپلم - 16/30 الی 22 داخل شهر
9860 کارشناس کنترل کیفیت خط تولید لیسانس میکروبیولوژی/شیمی 3 شیفت 8 ساعته چرخشی خارج شهر
9859 اپراتور تولید دیپلم - 3 شیفت 8 ساعته چرخشی خارج شهر
9853 اداری لیسانس ریاضی/آمار/حسابداری 7/15 الی 16 خارج شهر
9839 بازاریاب لیسانس ترجیحا رشته مدیریت 9 الی 14 داخل شهر
9838 مربی مهد لیسانس ترجیحا روانشناسی یا مدیریت تربیتی توافقی داخل شهر
9829 منشی تلفنی دیپلم - 9/30 الی 14 داخل شهر
9825 منشی تلفنی دیپلم - 8/30 الی 16/30 داخل شهر
9826 اداری دیپلم - 7 الی 16 خارج شهر
9824 فروشنده دیپلم - 9 الی 13/30 و 16/30 الی 21 داخل شهر
9818 منشی فوق دیپلم - 8/30 الی 17 خارج شهر
9811 کمک حسابدار فوق دیپلم - 8 الی 16 خارج شهر
9802 منشی تلفنی دیپلم - 8/30 الی 12/30 و 16/30 الی 20/30 داخل شهر
9800 اپراتور خط تولید لیسانس مکانیک/ فیزیک 7/30 الی 16 خارج شهر