فرصت های شغلی استان و کشوری

فرصت های شغلی آقایان
فرصت های شغلی استان قم - فرصت های شغلی آقایان (رنگ قرمز فرصت های تکمیل شده و رنگ آبی فرصت های استثنایی میباشد)
ردیف

عنوان شغل

ساعت کاری

سابقه کار

بیمه

سرویس

مدرک

حقوق

محدوده

5611 اپراتور تولید 7 الی 19 چرخشی - سیکل قانون کار حومه شهر
5612 نیروی انبار
6 الی 17 سیکل
قانون کار حومه شهر
5613 فروشنده 8 الی 16  و 16 الی 24  چرخشی - سیکل قانون کار
حومه شهر
5604
اپراتور تولید
7 الی 19
-
ابتدایی

پایه

قانون کار

حومه شهر
5606 اپراتور تولید
8 الی 18
اشنا به بازیافت ابتدایی
قانون کار
حومه شهر
5615
اپراتور تولید
7:30 الی 16
- دیپلم ریاضی یا فنی قانون کار
حومه شهر
5598 خدمات
7 الی 15
سیکل قانون کار
حومه شهر
5250
خدمات
7 الی 16 -
سیکل
قانون کار
حومه شهر
5625 اپراتور تولید
7 الی 14:30  سپس سه شیفت چرخشی - -
قانون کار
حومه شهر
5565
نیروی انبار(پخش مواد غذایی) 7 الی 15 - - دیپلم
قانون کار
داخل شهر
5561
نگهبان 7 الی 15:40 خواندن و نوشتن
قانون کار
حومه شهر
5563 خدمات
8 الی 17 ابتدایی
قانون کار
حومه شهر
4987
کارگر فضای سبز
هشت ساعت کاری
-
حداقل سیکل
توافقی
داخل شهر
5514 کمک آشپز
11 الی 15  و 18 الی 24 - - ابتدایی
قانون کار داخل شهر
5493 فروشنده شیفت شب
7 الی 24
- دیپلم قانون کار حومه شهر
5562 نگهبان بازنشسته
12 ساعته
- - - خواندن و نوشتن
توافقی
حومه شهر
5492 اپراتور تولید
7 الی 17:30 - دیپلم
قانون کار
حومه شهر
5537 اپراتور تولید
7 الی 15 - سیکل قانون کار
حومه شهر
5515
خدمات
11 الی 15  و 18 الی 24 - -
ابتدایی
قانون کار داخل شهر
5580
اپراتور تولید
8 الی 16 -
- 850 حومه شهر
5475 اپراتور دستگاه
7 الی 19 حداقل دیپلم
قانون کار
حومه شهر

آخرین بروز رسانی مطلب در پنجشنبه ، 8 مرداد 1394 ، 17:08
 
فرصت های شغلی استان قم - فرصت های شغلی آقایان (رنگ قرمز فرصت های تکمیل شده و رنگ آبی فرصت های استثنایی میباشد)
ردیف

عنوان شغل

ساعت کاری

سابقه کار

بیمه

سرویس

مدرک

حقوق

محدوده

5607 تراشکار و فرزکار 7 الی 17:30 سیکل
توافقی
حومه شهر
5379 مدیر برنامه ریزی و تولید 7 الی 15
لیسانس صنایع قانون کار
حومه شهر
5609 کمک آشپز 10 الی 16 - سیکل
توافقی داخل شهر
5616 راننده لیفتراک
7 الی 15:30 دارای سابقه و گواهینامه
-
حداقل قانون کار
حومه شهر
5602
فنی برق و تاسیسات
7_17/30
دیپلم حداقل قانون کار حومه شهر
5032
مدیر برنامه ریزی و انبار(انباردار ) 8 الی 17
دارای سابقه کاری بالا حداقل دیپلم توافقی حومه شهر
5166
تراشکار CNC - فرزکار
7 الی 18:30 - راهنمایی
شروع با قانون کار وبعد افزایش حقوق طبق مهارت حومه شهر
5569
کمک حسابدار 7 الی 15 - حداقل فوق دیپلم توافقی
داخل شهر
5594
مدیر تولید
7 الی 15

5 سال
لیسانس پلیمر توافقی حومه شهر
5216
کارشناس اداری - مالی 8 الی 17 حداقل دیپلم
قانون کار
حومه شهر
5570
توزیع کننده
توافقی -
حداقل دیپلم
قانون کار + پورسانت داخل شهر
5595 تکنسین برق
7 الی 15 حداقل 2 سال
حداقل فوق دیپلم برق
توافقی حومه شهر
5202 مربی گردشگری سه الی چهار ساعت همه روزه بعد ازظهر و یا 8 الی 16 هرروزه آشنا به الهیات لیسانس قانون کار حومه شهر
5605
اسیاب کار
8 الی 18 دیپلم
قانون کار
حومه شهر
5518 ریخته گر

12 ساعت کار

24 ساعت استراحت

- توافقی
حومه شهر
5332
کارشناس ایزو
توافقی آشنا به ISO TS لیسانس
توافقی
حومه شهر
5620
مدیر فروش توافقی - - دیپلم توافقی داخل شهر
5482 جوشکار و آهنگر
8 الی 16:30
دیپلم قانون کار
حومه شهر
5572 کارشناس فنی
8 الی 16 حداقل یک سال حداقل فوق دیپلم برق/  الکترونیک/  سخت افزار کامپیوتر قانون کار
داخل شهر
5596
تعمیرات و نگهداری
7 الی 15

5 سال
لیسانس مکانیک
توافقی
حومه شهر
5479 جوشکار و تراشکار
6 الی 14 و 14 الی 22 چرخشی - ترجیحا دیپلم
حداقل قانون کار
حومه شهر
5585
تکنسین مکانیک
8 الی 20 چرخشی
حداقل دیپلم
قانون کار حومه شهر
5395
تکنسین برق
7 الی 15
در صورت داشتن مدرک لیسانس سابقه مهم نمی باشد حداقل دیپلم
قانون کار
حومه شهر
5491
توزیع کننده 8 الی 17 - - حداقل دیپلم
قانون کار + پورسانت داخل شهر
5485
مدیر فروش
6 الی 14 حداقل دیپلم توافقی حومه شهر
5302
اپراتور دستگاه
8 الی 17
ترجیحا دیپلم/فوق دیپلم ماشین ابزار یا ساخت و تولید قانون کار
حومه شهر
5439 تراشکار قالب 8 الی 16
سیکل
توافقی
حومه شهر
5360 انباردار سیستمی
7 الی 19
لیسانس
ماه اول قانون کار سپس توافقی حومه شهر
5371
حسابدار
7 الی 15:40

حداقل

فوق دیپلم حسابداری

قانون کار حومه شهر
5566
انباردار دستی
7 الی 15 -
حداقل دیپلم
حداقل قانون کار
حومه شهر
5053
کارشناس بهداشت
سه روز در هفته
حتما دارای مدرک باشد
لیسانس بهداشت حرفه ای
توافقی حومه شهر
5363
تراشکار نیمه ماهر
7:30 الی 17
آشنا به نقشه خوانی
دیپلم ماه اول قانون کار سپس توافقی
حومه شهر
5539
حسابدار 8 الی 17
صورت مالی/اظهارنامه کار کرده باشد حداقل فوق دیپلم
توافقی حومه شهر
5586
تکنسین مکانیک
8 الی 20 چرخشی

حداقل دیپلم
قانون کار
حومه شهر
5494
تکنسین تاسیسات
8 الی 16 -
دیپلم تاسیسات
قانون کار
حومه شهر
5597
مسئول فروش
7 الی 15
2 سال
لیسانس مدیریت بازرگانی
توافقی
حومه شهر
4312
نیروی آزمایشگاه
7 الی 16 یا 9 الی 18 -
لیسانس شیمی
قانون کار حومه شهر
5075
تراشکار
7:30 الی 18
ابتدایی
قانون کار + کلیه مزایا
حومه شهر
5587
حسابدار
8 الی 16
حداقل دو سال
-
لیسانس حسابداری
حداقل قانون کار داخل شهر
5601 بازاریاب
7:30 الی 16 توانایی داشته باشد
دیپلم
قانون کار
حومه شهر
5469
فنی مکانیک
7 الی 16 -
توافقی حومه شهر
5365 طراح سایت
8 الی 14 آشنا به زبان و 3D MAX - - دیپلم
توافقی
حومه شهر
4335
مسئول شبکه
7:30 الی 16 حداقل فوق دیپلم کامپیوتر
توافقی حومه شهر
5449 نایلون کار
توافقی
آشنا به تولید نایلکس
حداقل دیپلم قانون کار
حومه شهر
5455
فنی
8 الی 17
داربست کار کرده باشد
قانون کار
حومه شهر
5560 دارویار
8 الی 12 فوق دیپلم هوشبری /مامایی /بهیاری توافقی حومه شهر
5382
حسابدار 8 الی 16 آشنا به حسابداری صنعتی
لیسانس
توافقی
حومه شهر
5113
حسابدار
7:30 الی 15
4 سال - حداقل فوق دیپلم توافقی داخل شهر
5564
راننده با نیسان
7 الی 15
سیکل
حداقل قانون کار حومه شهر
5434
فنی
7 الی 16 آشنا به پمپ و گیربکس و مسلط به جوشکاری - قانون کار
حومه شهر
5508
بازاریاب
توافقی
- - حداقل دیپلم
توافقی داخل شهر
5224
برنامه نویس 7:30 الی 15:30 مسلط به asp.net یا c#و sql server - لیسانس کامپیوتر
توافقی داخل شهر
5520
ذوب چی
12 ساعت کار   24 ساعت استراحت -
توافقی حومه شهر
5518 راننده تراکتور 8 ساعت توافقی دارای گواهینامه توافقی
حومه شهر
5386
مهندس مکانیک
7 الی 16 سابقه مهم نمی باشد /مسلط به نرم افزارهای مهندسی لیسانس مکانیک (گرایش جامدات / ساخت و تولید) از دانشگاه دولتی یا پیام نور قانون کار حومه شهر
5470 مامور وصول مطالبات 8 الی 17 - دیپلم قانون کار + پورسانت داخل شهر
5338 اپراتور تلفنی 9_14  یا 16_21
ترجیحا فن بیان مناسب
- -

حداقل

دیپلم

توافقی داخل شهر
5385
تراشکار cnc /سری تراش 6 الی 14 ترجیحا
ابتدایی
توافقی حومه شهر
5471 بازاریاب 8 الی 17 - - دیپلم قانون کار + پورسانت داخل شهر
5558
مهندس نساجی توافقی لیسانس توافقی حومه شهر
5501 تاسیسات 8 ساعت توافقی ترجیحا دیپلم قانون کار حومه شهر
5384 تکنسین مکانیک (اپراتور CNC) 8 الی17 ترجیحا حداقل فوق دیپلم
توافقی حومه شهر
5383 تراشکار 8 الی17 ترجیحا آشنا به نقشه خوانی / درصورت داشتن مدک کاردانی به بالا سابقه مهم نمی باشد حداقل دیپلم توافقی حومه شهر
5393 مهندس مکانیک
12ساعت کار  24 ساعت استراحت آشنا به ذوب
لیسانس
ماه اول قانون کار سپس توافقی حومه شهر
5464 بازاریاب 8/30-12/30 - -
حداقل دیپلم
توافقی
حومه شهر
5387 اداری 8 الی 13 و 17 الی 21 دارای سابقه اداری و مسلط به آفیس - حداقل دیپلم توافقی داخل شهر
5474 سرپرست انبار
7 الی 19
حداقل فوق دیپلم
قانون کار حومه شهر
5473 کنترل کیفیت 7 الی 19 فوق دیپلم شیمی/صنایع قانون کار حومه شهر
5521 برشکار

12 ساعت کار

24 ساعت استراحت

- توافقی حومه شهر

آخرین بروز رسانی مطلب در پنجشنبه ، 8 مرداد 1394 ، 17:23
 


sabtenam-motakhasesin

sabtenam-karjoo

منوی اصلی

 

 

 

 

 

نشانی : قم/خیابان آذر/نرسیده به سه راه بازار/جنب بانک تجارت مرکز/ موسسه مشاوره شغلی و کاریابی سازندگی
تلفن : 37724222-025
Email : info@karyabisazandegi.ir
کليه حقوق اين پايگاه متعلق به karyabisazandegi.ir مي باشد.