فرصت های شغلی استان و کشوری

فرصت های شغلی آقایان
فرصت های شغلی استان قم - فرصت های شغلی آقایان (رنگ قرمز فرصت های تکمیل شده و رنگ آبی فرصت های استثنایی میباشد)
ردیف

عنوان شغل

ساعت کاری

سابقه کار

بیمه

سرویس

مدرک

حقوق

محدوده

4662 ساده دست به آچار
7 الی 17:30
- قانون کار
حومه شهر
4740 ساده 7 الی 14/30 یا 22/30 الی 7 حداقل سیکل
قانون کار حومه شهر
4569 ساده
6 الی 18 چرخشی - -
توافقی
حومه شهر
4644 ساده(ظرفشور) 8 الی 16:30 - - قانون کار حومه شهر
4527 ساده

6 الی 14

14 الی 22

22 الی 6

ترجیحا سیکل قانون کار حومه شهر
4708
فروشنده
8/30 الی 13 و 16 الی 19 ترجیحا دارای سابقه و موتور باشد - دیپلم
حداقل قانون کار
داخل شهر
4499 ساده

سه روز صبح،

سه روز عصر،

سه روز شب،

سه روز استراحت

(هشت ساعته)

- دیپلم قانون کار حومه شهر
4704 ساده دست به آچار 7 الی 15 یک سال ابتدایی قانون کار حومه شهر
4591 ساده/ اپراتور ریسندگی

6 الی 18 ثابت و سپس 3 شیفت چرخشی

ترجیحا شش ماه سابقه - قانون کار حومه شهر
4665 ساده 5 الی 14 - سیکل قانون کار حومه شهر
4740 ساده 7 الی 14:30 محیط صنعتی کار کرده باشد پنجم ابتدایی
قانون کار
حومه شهر
4741 ساده
8 الی 17 دیپلم
قانون کار
حومه شهر
4603
ساده

شیفتی

حداقل سیکل
قانون کار
حومه شهر
4381 ساده 6 الی 14
-
سیکل قانون کار
حومه شهر
4707 فروشنده 7 الی 14:30 و 16:30 الی 18:30 آشنا به کامپیوتر و دارای وسیله نقلیه - - حداقل سیکل

760000 + مزایا

داخل شهر
4770 نیروی انباردار
8 الی 16 - سیکل
پایه 700+مزایا حومه شهر
3795 ساده هفتگی چرخشی 6 الی 14 و 14 الی 22 - - دیپلم قانون کار حومه شهر
4731 ساده و فروشنده
9 الی 13:30 و 16:30 الی 21:30 - - - توافقی داخل شهر
آخرین بروز رسانی مطلب در چهارشنبه ، 8 بهمن 1393 ، 19:36
 
فرصت های شغلی استان قم - فرصت های شغلی آقایان (رنگ قرمز فرصت های تکمیل شده و رنگ آبی فرصت های استثنایی میباشد)
ردیف

عنوان شغل

ساعت کاری

سابقه کار

بیمه

سرویس

مدرک

حقوق

محدوده

4634 مهندس مکانیک
7 الی 17:30
سه سال سابقه ، آشنا به catia، والزامات TSو ISO لیسانس توافقی حومه شهر
4529
جوشکار Co2
7 الی 17 یک سال سابقه -
قانون کار
حومه شهر
4736
مهندس الکترونیک یا الکتروتکنیک 7 الی 16 لیسانس
حداقل قانون کار حومه شهر
4705 رنگ کار کوره ای 7 الی 15 ابتدایی قانون کار
حومه شهر
4112
راننده با نیسان
7 الی 15
دیپلم
قانون کار+پورسانت
داخل شهر
4735
مهندس صنایع
7 الی 16
دارای سابقه و آشنا به برنامه ریزی تولید لیسانس
حداقل قانون کار حومه شهر
4747 اداری
8 الی 17 ترجیحا دارای سابقه کار /مسلط به کامپیوتر حق سرویس پرداخت می شود لیسانس
قانون کار
حومه شهر
4528
پرسکار
7 الی 17
- قانون کار
حومه شهر
4726
راننده لیفتراک
6 الی 18 ثابت - سپس سه شیفت هشت ساعته چرخشی
دارای سابقه و گواهینامه
-
قانون کار
حومه شهر
4576
قالب ساز ماهر
6 الی 14 - -
قانون کار + حق فنی
داخل شهر
4334
انباردار سیستمی
8 ساعت توافقی
حداقل دیپلم توافقی حومه شهر
4356
مهندس شیمی پلیمر
ابتدا 6 الی 18سپس شیفتی می شود
درحال حاضر ندارد -
توافقی
حومه شهر
4772 راننده با وانت
توافقی
سابقه ویزیتوری در زمینه مواد غذایی داشته باشد توافقی
-
توافقی
حومه شهر
4276
ویزیتور
8 الی 15:30
ترجیحا
حداقل دیپلم
قانون کار + پورسانت
حومه شهر
4722
مونتاژ اسکلت
7 الی 17 -
حداقل قانون کار حومه شهر
4755
حسابدار
9 الی 18
سه سال
- لیسانس حسابداری توافقی داخل شهر
4696 پیک موتور دو ساعت صبح و دوساعت عصر - - - - 400000 تومان داخل شهر
4669 سرشیفت سه شیفت هشت ساعته چرخشی ترجیحا فوق دیپلم متالوژی بی سابقه قانون کار و برای باسابقه بیشتر از قانون کار حومه شهر
4575
تراشکار ماهر
6الی 14
- -
قانون کار + حق فنی
داخل شهر
4666
فروشنده (قطعات کامپیوتر) 9 الی 13/30 و 16/30 الی 21/30 یک سال سابقه در زمینه قطعات فروش کامپیوتر داشته باشد و با اصطلاحات فنی کامپیوتر داشته باشد. - - ترجیحا لیسانس کامپیوتر توافقی
داخل شهر
4724
مهندس مکانیک
8 الی 17 سه سال
حق سرویس پرداخت می شود
لیسانس سیالات
توافقی
حومه شهر
4460 تراشکار
7 الی 15
- توافقی
حومه شهر
4723

مهندسی صنایع

7:30 الی 16 آشنا به برنامه ریزی تولید/مدرک از دانشگاه دولتی یا شهاب دانش لیسانس توافقی حومه شهر
4737
مهندس برق
7 الی 16
2سال
لیسانس
حداقل قانون کار
حومه شهر
4618
کارشناس فروش
7 الی 16 ترجیحا کارشناسی
توافقی
حومه شهر
4648 مهندس شیمی
8 الی 17 2سال سابقه در خط تولید
کارشناسی
حداقل قانون کار حومه شهر
4762
کنترل کیفی
7 الی 15:30 حداقل دیپلم
توافقی
حومه شهر
4599 مهندس مکانیک 7:30 الی 16 مدرک از دانشگاه دولتی یا شهاب دانش توافقی حومه شهر
4760 کارشناس فروش
8 الی 16 حداقل دیپلم قانون کار+ کلیه مزایا + پورسانت
حومه شهر
4763
طراح و فروشنده
8 ساعت در روز
مسلط به 3dmax
حداقل دیپلم توافقی داخل شهر
4774
مدیر فست فود
توافقی -
توافقی
حومه شهر
4316 صندوق دار
7:30 الی 16و الی 24 17
دیپلم قانون کار
حومه شهر
4776
تکنسین مکانیک
24 ساعت کار و 48 ساعت استراحت دو یا سه سال حداقل فوق دیپلم
حداقل قانون کار
حومه شهر
4766
نگهبان شب
7 الی 19
- - - -
800 حومه شهر
4773
تکنسین برق
8 الی 16
یک الی دو سال
حداقل فوق دیپلم قانون کار+حق فنی حومه شهر
4633
پیک موتور
9  الی 13:30 و 16 الی 19
دارای موتور سیکلت با گواهینامه - دیپلم توافقی
داخل شهر
4764
اداری
8 الی 17
مسلط به زبان و کامپیوتر و روابط عمومی بالا حداقل دیپلم
حداقل قانون کار
داخل شهر
4610 مهندس صنایع
شیفتی 2سال/آشنا به برنامه ریزی تولید لیسانس
قانون کار
حومه شهر
4744
جوشکار Co2
8  الی 17 -
پایه قانون کار + حق فنی حومه شهر
4312 کارشناس آزمایشگاه
7 الی 16 و9 الی 18 چرخشی - لیسانس شیمی
قانون کار
حومه شهر
4606 تزریق کار پلاستیک
شیفتی - قانون کار حومه شهر
4752 کارشناس ایمنی و بهداشت
توافقی
توافقی - لیسانس بهداشت

توافقی
حومه شهر
4756 راننده پایه یک 5 الی 13 - سواد خواندن و نوشتن توافقی داخل شهر
4784 تکنسین برق
8 ساعته
فوق دیپلم و کارشناسی برق
توافقی حومه شهر
4777 تکنسین برق صنعتی 24 ساعت کار و 48 ساعت استراحت دو سال
حداقل فوق دیپلم حداقل قانون کار حومه شهر
4783 مهندس مکانیک
8 ساعته کارشناسی توافقی حومه شهر
4230 مهندس عمران (سازه)
7 الی 15:40
2 سال
لیسانس
توافقی
حومه شهر
4768 راننده پایه 2
8 الی 17 - ابتدایی قانون کار
حومه شهر
4647 مسئول فنی 16 الی 21 ترجیحا لیسانس صنایع غذایی
توافقی حومه شهر
4775 آشپز فست فود
توافقی -
توافقی حومه شهر

توافقی 700هزار

آخرین بروز رسانی مطلب در چهارشنبه ، 8 بهمن 1393 ، 19:42
 


ثبت نام متخصصین

moharam-gif

ثبت نام کارجو

moharam-gif

منوی اصلی

 

 

 

 

 

نشانی : قم/خیابان آذر/نرسیده به سه راه بازار/جنب بانک تجارت مرکز/ موسسه مشاوره شغلی و کاریابی سازندگی
تلفن : 37724222-025
Email : info@karyabisazandegi.ir
کليه حقوق اين پايگاه متعلق به karyabisazandegi.ir مي باشد.