فرصت های شغلی استان و کشوری

فرصت های شغلی آقایان
فرصت های شغلی استان قم - فرصت های شغلی آقایان (رنگ قرمز فرصت های تکمیل شده و رنگ آبی فرصت های استثنایی میباشد)
ردیف

عنوان شغل

ساعت کاری

سابقه کار

بیمه

سرویس

مدرک

حقوق

محدوده

4869 فنی آچار به دست
7 الی 19
- ابتدایی
قانون کار+کلیه مزایا
حومه شهر
4920 ساده(انبار) هفتگی چرخشی7 الی 14و21 الی 14 - حداقل سیکل
قانون کار حومه شهر
4930
کارگر فضای سبز
هشت ساعت در روز حداقل سیکل
قانون کار
حومه شهر
4644 ساده(ظرفشور) 8 الی 16:30 - - قانون کار حومه شهر
4527 ساده

6 الی 14

14 الی 22

22 الی 6

ترجیحا سیکل قانون کار حومه شهر
4867 خدمات 8 ساعت توافقی - - قانون کار حومه شهر
4958 ساده(سالن کار)
هشت ساعت توافقی

- - حداقل سیکل قانون کار+کلیه مزایا
داخل شهر
4499 ساده سه روز صبح ، سه روز عصر، سه روز شب، سه روز استراحت (هشت ساعته) - دیپلم قانون کار حومه شهر
4915
خدمات هفتگی چرخشی7 الی 14 و 21 الی 14 - قانون کار حومه شهر
4759 ساده دو هفته اول از ساعت 7 الی 15 و بعد از دو هفته از ساعت 15 الی 23 - سیکل قانون کار حومه شهر
4665 ساده 5 الی 14 - سیکل قانون کار حومه شهر
4959 مهماندار / وسط کار هشت ساعت توافقی - - حداقل سیکل
قانون کار + کلیه مزایا
داخل شهر
4987 کارگر فضای سبز هشت ساعت کار اداری
- حداقل سیکل
توافقی
داخل شهر
4903
ساده
6 الی 13 - - حداقل سیکل
قانون کار
داخل شهر
4973 ساده
11:30 الی 23:30
ترجیحا - - دیپلم توافقی (روز مزدی) داخل شهر
4707 فروشنده 7 الی 14:30 و 16:30 الی 18:30 آشنا به کامپیوتر و دارای وسیله نقلیه - - حداقل سیکل

760000 + مزایا

داخل شهر
4961
خدمات
سه شیفت هشت ساعته چرخشی - حداقل سیکل
قانون کار+کلیه مزایا
حومه شهر
4838
خدمات
هفتگی سه شیفت چرخشی 8 الی 16 و 16 الی 24 و 24 الی 8 ترجیحا دیپلم قانون کار حومه شهر
4931 ساده
8 الی 17 محیط صنعتی کار کرده باشد. دیپلم قانون کار حومه شهر
4951 خدمات 7 الی 19 - - قانون کار حومه شهر
4956 ساده 8 الی 16 - حداقل سیکل قانون کار حومه شهر
آخرین بروز رسانی مطلب در پنجشنبه ، 28 اسفند 1393 ، 11:59
 
فرصت های شغلی استان قم - فرصت های شغلی آقایان (رنگ قرمز فرصت های تکمیل شده و رنگ آبی فرصت های استثنایی میباشد)
ردیف

عنوان شغل

ساعت کاری

سابقه کار

بیمه

سرویس

مدرک

حقوق

محدوده

4634 مهندس مکانیک
7 الی 17:30
سه سال سابقه ، آشنا به catia، والزامات TSو ISO لیسانس توافقی حومه شهر
3446 تکنسین برق 7 الی 17 پنج سال سابقه لیسانس توافقی حومه شهر
4902
فنی آچار به دست (به عنوان اپراتور دستگاه ) 12 ساعت کار، 24 ساعت استراحت دیپلم برق
توافقی و طبق مهارت حومه شهر
4836 رنگ کار 7 الی 15:40 - توافقی حومه شهر
4884
اپراتور خط تولید شیفتی
ترجیحا دارای سابقه
دیپلم برق ، مکانیک و کامپیوتر قانون کار حومه شهر
4839 ویزیتور توافقی - - دیپلم 500 ثابت + پورسانت حومه شهر
4904
کارشناس بازرگانی
هشت ساعت کاری
آشنا به کامپیوتر
-
لیسانس بازرگانی
حداقل قانون کار
داخل شهر
4797
کارمند دفتری بازنشسته 7/30 الی 15/30 جهت پاسخگویی تلفن و پذیرایی
- دیپلم
450000
حومه شهر
4767 نگهبان
سه شیفت هشت ساعته چرخشی -
حداقل سیکل
قانون کار + کلیه مزایا
حومه شهر
4851
تراشکار
7:30 الی 17
حداقل دیپلم
شروع قانون کار با توجه به مهارت افزایش حقوق هم دارد. حومه شهر
4933 مهندس مکانیک
7 الی 17 چرخشی
دارای یکسال سابقه و آشنا به دستگاه الیاف لیسانس
توافقی حومه شهر
4887
حسابدار
8 الی 17
دارای سابقه ، نرم افزار کاربردی پارسینا فوق دیپلم حسابداری
حقوق قانون کار و در صورت داشتن مهارت حقوق توافقی حومه شهر
4928
مدیر بهداشت
توافقی
-
لیسانس بهداشت محیط
قانون کار
داخل شهر
4926 راننده کاویان توافقی
-
توافقی حومه شهر
4905
حسابدار
8 الی 16
7سال سابقه (حسابداری بازرگانی کارکرده باشد ، مسلط به بازاریابی ، کامپیوتر و بازرگانی )
حداقل فوق دیپلم
توافقی
حومه شهر
4576
قالب ساز ماهر
6 الی 14 - -
قانون کار + حق فنی
داخل شهر
4856
مسئول کنترل کیفی 7 الی 17:30
حداقل یکسال سابقه حداقل دیپلم قانون کار
حومه شهر
4786 تکنسین برق 15 الی 23 یک الی دو سال
فوق دیپلم برق
قانون کار + حق فنی
حومه شهر
4835 جوشکار برق و CO2 ماه اول 7:30 الی 15:30 و از ماه دوم توافقی - توافقی حومه شهر
4837 برشکار گرم 7 الی 15:40 - توافقی حومه شهر
4858 فنی 7 الی 16 حداقل 6 ماه دیپلم  و فوق دیپلم برق/دیپلم مکانیک قانون کار حومه شهر
4888
تراشکار
8 الی 17 دو سال
فوق دیپلم ماشین ابزار
قانون کار حومه شهر
4282
راننده با وانت روکش دار
توافقی
-
سیکل
توافقی
حومه شهر
4816 مسئول نت 7 الی 19 دو سال سابقه درزمینه تعمیرات فنی دستگاهها توافقی حومه شهر
4669 سرشیفت سه شیفت هشت ساعته چرخشی ترجیحا فوق دیپلم متالوژی بی سابقه قانون کار و برای باسابقه بیشتر از قانون کار حومه شهر
4874
مدیر فروش
9 الی 18
توافقی - لیسانس بازرگانی یا مدیریت توافقی
داخل شهر
4936
تکنسین تاسیسات
7 الی 17 چرخشی
یک سال سابقه
-
توافقی
حومه شهر
4038
نگهبان
8 الی 19 سه سال دیپلم
قانون کار
حومه شهر
4875
مسئول پذیرش
8:30 الی 13 یا 16 الی 21 ترجیحا دارای سابقه ، آشنا به ورد ،اکسل و اینترنت توافقی -
حداقل سیکل
350000
داخل شهر
4890 آشپز
توافقی -
-
توافقی
داخل شهر
4916 تحصیلدار 8 ساعت کاری - حداقل دیپلم قانون کار داخل شهر
4990 نگهبان
7 الی 16 دیپلم
قانون کار
حومه شهر
4923 حسابدار 7:30 الی 15 دو سال سابقه ( دارای رزومه کاری ، ترجیحا ساختمانی کارکرده باشد.) - لیسانس حسابداری توافقی داخل شهر
4312
نیروی آزمایشگاه
8 ساعت توافقی
- لیسانس شیمی
قانون کار
حومه شهر
4899
تراشکار
7 الی 19 2سال قانون کار حومه شهر
4648 مهندس شیمی
8 الی 17 2سال سابقه در خط تولید
کارشناسی
حداقل قانون کار حومه شهر
4937 تکنسین برق 7 الی 17 چرخشی یک سال سابقه حداقل دیپلم تا لیسانس توافقی حومه شهر
4969 مهندس نفت 8 الی 17 حداقل لیسانس توافقی حومه شهر
4938 جوشکار برق 7 الی 17 یک سال سابقه ترجیحا مدرک از فنی حرفه ای شروع با قانون کار وبعدا افزایش حقوق طبق مهارت حومه شهر
4991 فنی
7 الی 16 آشنا به هیدرولیک و تعمیرات و نگهداری
حداقل دیپلم قانون کار
حومه شهر
4335 مسئول شبکه 7:30 الی 16 حداقل فوق دیپلم کامپیوتر توافقی حومه شهر
4935 جوشکار 7 الی 17 دارای یکسال سابقه و ترجیحا دارای مدرک فنی و حرفه ای دیپلم شروع با قانون کار و بعدا توافقی حومه شهر
4760 کارشناس فروش
8 الی 16 حداقل دیپلم قانون کار+ کلیه مزایا + پورسانت
حومه شهر
4763
طراح و فروشنده
8 ساعت در روز
مسلط به 3dmax
حداقل دیپلم توافقی داخل شهر
4917 جوشکار (به عنوان کمک جوشکار و سنگزن) 8 الی 17 - قانون کار حومه شهر
4918 رنگ کار ( پیستوله کار) 8 الی 17 - قانون کار حومه شهر
4774
مدیر فست فود
توافقی -
توافقی
حومه شهر
4316 صندوق دار
7:30 الی 16و الی 24 17
دیپلم قانون کار
حومه شهر
4208 انباردار
هفتگی چرخشی 7 الی 14 و 21 الی 14
حداقل سیکل
قانون کار حومه شهر
4971 تکنسین تاسیسات توافقی دارای سابقه . ترجیحا مدرک تا سیسات داشته باشد. حداقل سیکل
توافقی حومه شهر
4809
مهندس صنایع
7 الی 19
یک نفر یک سال سابقه در واحد برنامه ریزی و یک نفر یکسال سابقه درتضمین کیفیت لیسانس توافقی حومه شهر
4334
انبار دار
هشت ساعت کار
یک سال
حداقل دیپلم توافقی حومه شهر
4948
مسئول ایمنی و بهداشت
توافقی
-
-
لیسانس بهداشت
توافقی
حومه شهر
4444
اپراتور
8 ساعت چرخشی - دیپلم ریاضی، برق، مکانیک، کامپیوتر حداقل قانون کار
حومه شهر
4892
کارپرداز
8 الی 13 و 21 الی 16 جهت وصول مطالبات و دارای وسیله نقلیه - حداقل دیپلم
قانون کار + مزایا
داخل شهر
4993 انباردار
7 الی 16
حداقل دیپلم
قانون کار
حومه شهر
4940
مدیر مالی
تمام وقت یا پاره وقت
سابقه کار در زمینه صنعتی داشته باشد.
- لیسانس حسابداری
توافقی
داخل شهر
4941
کارمند اداری
8:30 الی 17
آشنابه کامپیوتر وزبان انگلیسی
- لیسانس
قانون کار
داخل شهر
4957 پیک هشت ساعت توافقی ترجیحا دارای سابقه، موتور و گواهینامه داشته باشد. 
- حداقل سیکل قانون کار + کلیه مزایا داخل شهر
4821 کمک سرپرست 7 الی 19 دو سال فوق دیپلم مکانیک و فوق دیپلم برق توافقی حومه شهر
4992 تزریق کار پلاستیک
7 الی 16
دارای سابقه کار.با دستگاه بادی یا دستگاه هیدرولیک کار کرده باشد. حداقل دیپلم
قانون کار حومه شهر
4979 تکنسین برق 8 الی 17 دیپلم تا لیسانس برق
قانون کار
حومه شهر
4784 تکنسین برق
8 ساعته
فوق دیپلم و کارشناسی برق
توافقی حومه شهر
4824 حسابدار
7 الی 15 حداقل فوق دیپلم حسابداری قانون کار حومه شهر
4944
کارمند فنی - مهندسی
8:30 الی 17
-
- لیسانس متالوژی
توافقی
توافقی
4783 مهندس مکانیک
8 ساعته کارشناسی توافقی حومه شهر
4230 مهندس عمران (سازه)
7 الی 15:40
2 سال
لیسانس
توافقی
حومه شهر
4942 حسابدار 8:30 الی 17 دارای سابقه کاری مرتبط - لیسانس حسابداری توافقی داخل شهر
4982 حسابدار 8 الی 16:30 یک سال سابقه
فوق دیپلم
قانون کار حومه شهر
4943 کارمند بازرگانی 8:30 الی 17 دارای سابقه کاری مرتبط - لیسانس
توافقی داخل شهر
4775 آشپز فست فود
توافقی -
توافقی حومه شهر

توافقی 700هزار

آخرین بروز رسانی مطلب در پنجشنبه ، 28 اسفند 1393 ، 12:24
 


ثبت نام متخصصین

moharam-gif

ثبت نام کارجو

moharam-gif

منوی اصلی

 

 

 

 

 

نشانی : قم/خیابان آذر/نرسیده به سه راه بازار/جنب بانک تجارت مرکز/ موسسه مشاوره شغلی و کاریابی سازندگی
تلفن : 37724222-025
Email : info@karyabisazandegi.ir
کليه حقوق اين پايگاه متعلق به karyabisazandegi.ir مي باشد.