فرصت های شغلی استان و کشوری

فرصت های شغلی آقایان
فرصت های شغلی استان قم - فرصت های شغلی آقایان (رنگ قرمز فرصت های تکمیل شده و رنگ آبی فرصت های استثنایی میباشد)
ردیف

عنوان شغل

ساعت کاری

سابقه کار

بیمه

سرویس

مدرک

حقوق

محدوده

5732 اپراتور تولید 7 الی 19 چرخشی - دیپلم برق یا مکانیک قانون کار حومه شهر
5613 فروشنده 8 الی 16 و 16 الی 24 چرخشی سیکل قانون کار
حومه شهر
5897
خدمات

7 الی 14 و 14الی 21


سیکل
قانون کار
حومه شهر
5923
اپراتور تولید
7 الی 15
آشنا در زمینه UPVC
دیپلم قانون کار
حومه شهر
5935 فروشنده 9 الی 13  و17 الی 22 آشنا به کامپیوتر - ترجیحا دیپلم
قانون کار داخل شهر
5868 اپراتور تولید
سه شیفت چرخشی

آشنا در زمینه تزریق پلاستیک

سیکل
قانون کار
حومه شهر
5089 سالن کار 8 ساعت توافقی سیکل قانون کار حومه شهر
5736 نیروی انبار
توافقی - - دیپلم
قانون کار
داخل شهر
5864 فروشنده توافقی - - دیپلم توافقی داخل شهر
5878 اپراتور CNC
7 الی 19 چرخشی
- دیپلم
قانون کار
داخل شهر
5917 نگهبان
سه شیفت چرخشی حداقل دیپلم قانون کار حومه شهر
5944 آشپز و خدمات
8 الی 14 - توافقی حومه شهر
5918 ساده یا خدمات 8 الی 17 - - ترجیحا دیپلم قانون کار داخل شهر
5795 اپراتور تولید
هردو روز 8 ساعت چرخشی (صبح /عصر /شب/ استراحت) - دیپلم - فوق دیپلم
قانون کار
حومه شهر

آخرین بروز رسانی مطلب در يكشنبه ، 12 مهر 1394 ، 15:25
 
فرصت های شغلی استان قم - فرصت های شغلی آقایان (رنگ قرمز فرصت های تکمیل شده و رنگ آبی فرصت های استثنایی میباشد)
ردیف

عنوان شغل

ساعت کاری

سابقه کار

بیمه

سرویس

مدرک

حقوق

محدوده

5797 کارشناس فروش 9 الی 13 و 17 الی 21
آشنا به سیستم های تهویه کارشناس مکانیک  /تاسیسات توافقی
داخل شهر
5812 تراشکار 8 الی 12 و 15 الی 20 - سیکل قانون کار
داخل شهر
5651 مترجم زبان انگلیسی 10 الی 16 مسلط به مکالمه ترجیحا لیسانس
توافقی حومه شهر
5672 تعمیرکار لیفتراک
8 الی 17 حداقل سیکل
توافقی
حومه شهر
5602
فنی برق و تاسیسات
7_17/30
دیپلم حداقل قانون کار حومه شهر
5166
تراشکار CNC - فرزکار
7 الی 18:30 - راهنمایی
شروع با قانون کار وبعد افزایش حقوق طبق مهارت حومه شهر
5920
منشی حسابدار
7 الی 17 حداقل شش ماه
حداقل فوق دیپلم قانون کار
حومه شهر
5667
بازرس کنترل کیفی
7 الی 16


حداقل دیپلم قانون کار حومه شهر
5478
جوشکار Co2 7 الی 14:30 -
توافقی
حومه شهر
5926
اداری و فروش
7 الی 14
مسلط به شبکه
لیسانس کامپیوتر
قانون کار
حومه شهر
5856
صندوق دار
11:30 الی 15:30 و 19:30 الی 17:30 -
حداقل دیپلم
900
حومه شهر
5782 جوشکار co2
7 الی 15
ابتدایی توافقی حومه شهر
5798 الکترونیک 8 الی 16:30 دارای مهارت در ساخت دستگاه شبیه ساز لیسانس الکترونیک
قانون کار داخل شهر
5734
تراشکار
8 الی 13 و 15:30 الی 20 - - توافقی داخل شهر
5785 انباردار سیستمی
8 الی 16 دارای سابقه و مسلط به کامپیوتر و آشنا به زبان انگلیسی لیسانس مدیریت/ صنایع/ کامپیوتر توافقی
حومه شهر
5332
کارشناس ایزو
توافقی آشنا به ISO TS ز
توافقی
حومه شهر
5940 سرپرست شیفت
12ساعت کار  24 ساعت استراحت در زمینه صنایع ذوب کار کرده باشد لیسانس متالوژی
توافقی
حومه شهر
5510
تراشکار 7 الی 14:30 - توافقی حومه شهر
5802 فنی برق و تاسیسات
8 ساعت چرخشی
- سیکل
توافقی داخل شهر
5940 سرپرست شیفت
12ساعت کار  24 ساعت استراحت در زمینه صنایع ذوب کار کرده باشد لیسانس متالوژی
توافقی
حومه شهر
5854
کارشناس بهداشت 7:30 الی 14:30
- کارشناس بهداشت عمومی توافقی داخل شهر
5713
مهندس الکترونیک
سه شیفت چرخشی
آشنا به سخت افزار و برد الکتریکی
لیسانس
قانون کار حومه شهر
5946 تکنسین برق 8 الی 17 آشنا به بویلر و سیستم لوله کشی پمپ حداقل فوق دیپلم قانون کار حومه شهر
5949 کارشناس بهداشت توافقی لیسانس بهداشت توافقی حومه شهر
5876
ویزیتور
9 الی 14
- - دیپلم
500 + پورسانت
داخل شهر
5826 انباردار سیستمی
8 الی 20
حداقل دیپلم
توافقی حومه شهر
5912
حسابدار
7 الی 15:45
لیسانس حسابداری
توافقی حومه شهر
5913
برشکار
7 الی 15:45 قانون کار
حومه شهر
5363
تراشکار نیمه ماهر
7:30 الی 17
آشنا به نقشه خوانی
دیپلم ماه اول قانون کار سپس توافقی
حومه شهر
5914
مونتاژکار اسکلت
6 الی 18
-
سیکل قانون کار
حومه شهر
5921
اپراتور دستگاه 7 الی 16 یا  9 الی 18 -
حداقل فوق دیپلم قانون کار
حومه شهر
4312
نیروی آزمایشگاه
7 الی 16 یا 9 الی 18 -
لیسانس شیمی
قانون کار حومه شهر
5908 کارشناس کامپیوتر
8 الی 13 و 16 الی 22
-
-
لیسانس
قانون کار
داخل شهر
5892
پرسکار
8 الی 16
-
قانون کار حومه شهر
5601 بازاریاب
7:30 الی 16 توانایی داشته باشد
دیپلم
قانون کار
حومه شهر
5469
فنی مکانیک
7 الی 16 -
توافقی حومه شهر
5907 آشپز
7 الی 19
سیکل
قانون کار
حومه شهر
5735
راننده ایسوزو
توافقی

دیپلم توافقی
داخل شهر
5869
امدادگر
توافقی
فوق دیپلم فوریت های پزشکی /امداد و سوانح /لیسانس حسابداری توافقی حومه شهر
5925
حسابدار 7 الی 15 دارای سابقه و آشنا به انبار حداقل کاردانی حسابداری قانون کار
حومه شهر
5824
انباردار سیستمی
7 الی 19
لیسانس صنایع
توافقی حومه شهر
5803
تکنسین مکانیک 7 الی 15
ترجیحا دیپلم - فوق دیپلم قانون کار
حومه شهر
5634
بازاریاب تلفنی
7 الی 14:30
دیپلم - فوق دیپلم توافقی حومه شهر
5634
برنامه نویس 7:30 الی 15:30 مسلط به asp.net یا c#و sql server - لیسانس کامپیوتر
توافقی داخل شهر
5865 کارشناس بهداشت
7 الی 14:30
لیسانس
قانون کار حومه شهر
5386 مهندس مکانیک
7 الی 16 سابقه مهم نمی باشد /مسلط به نرم افزارهای مهندسی لیسانس مکانیک (گرایش جامدات / ساخت و تولید) از دانشگاه دولتی یا پیام نور قانون کار حومه شهر
5653 بازاریاب توافقی
ترجیحا
وسیله داشته باشد

حداقل

دیپلم

توافقی داخل شهر
5916 تکنسین تاسیسات 2 شیفت چرخشی 8 ساعته آشنا به برق - دیپلم
قانون کار
داخل شهر
5910 مسئول پذیرش
سه شیفت چرخشی
مسلط به زبان انگلیسی یا عربی حداقل فوق دیپلم قانون کار حومه شهر
5726 مهندسی نساجی 8 الی 16
لیسانس قانون کار حومه شهر
5780 مسئول ایمنی و بهداشت 7 الی 17 لیسانس توافقی حومه شهر
5393 مهندس مکانیک
12ساعت کار 24 ساعت استراحت آشنا به ذوب
لیسانس
ماه اول قانون کار سپس توافقی حومه شهر
5947 بازاریاب حضوری
8 الی 15
- دیپلم توافقی داخل شهر
5911 جوشکار Co2 7 الی 15:45 سیکل قانون کار حومه شهر
5922
انباردار
7 الی 15
حداقل دیپلم قانون کار
حومه شهر

آخرین بروز رسانی مطلب در يكشنبه ، 12 مهر 1394 ، 15:36
 


sabtenam-motakhasesin

sabtenam-karjoo

منوی اصلی

 

 

 

 

 

نشانی : قم/تقاطع عمار یاسر و آذر به سمت بازار جنب بانک تجارت مرکز/ ساختمان کاریابی سازندگی
تلفن : 37724222-025
Email : info@karyabisazandegi.ir
کليه حقوق اين پايگاه متعلق به karyabisazandegi.ir مي باشد.